ailleurs 059

Goto 80 - Dear Data

22/07/2014

 1. 00:00:00 Biographs - Strange Rhythm from Beyond the Field
 2. 00:02:10 Vim - Welcome Afternoon Nap
 3. 00:04:30 Shex - Ooo Chat Chat
 4. 00:05:20 School - [unknown title]
 5. 00:07:05 Artiste Inconnu - Poisonous Gases
 6. 00:09:03 Joxaren - Oklart Uppdrag
 7. 00:12:20 Will Green - gn
 8. 00:13:00 Joan Miller & Max Mathews - Bicycle Built for Two
 9. 00:14:25 Markus Schrodt - Southpole Beat
 10. 00:17:20 Dr. Vector - Phonenix Foundation
 11. 00:20:10 Jochen Hippel - Bittner Rap
 12. 00:25:15 Hello - Racidputin II c64 aSID rmx
 13. 00:28:55 Ceephax Acid Crew - Sidney's Sizzler
 14. 00:34:00 Mark DeNardo - Gears
 15. 00:37:05 Biographs - Up on the Clouds of Somethingness
 16. 00:39:34 Jim Cuomo & Divag - - Gidi Gidi
 17. 00:42:55 Dr Higgins - Alla Har Sina Skäl
 18. 00:46:42 Bruno - Hits-90
 19. 00:47:24 Bruno - Stor och Liten
 20. 00:50:03 Lukiss - Eva Du Kan Inte Springa Iväg Från Dig Själv
 21. 00:52:40 Syphus - Top Gun Anthem
 22. 00:56:15 Jellica - Pull My Nipples Hard
 23. 00:57:47 Unknown - Fly Yar Warriors
 24. 00:59:56 Goto80 - _̷̵̵̨̨̧̧̰̝͈̥᷿᷂͚̭͙ͨͯ͐᷄ͦͩ̀̽̉̒᷁ͪ͠͡͠_̶̢̢̻̲̝͙̼̰̜͚᷄᷄᷾̋̈́᷉̊̍᷾̍̆ͦ᷅ͪ᷃̑̚͢͝͠_̡̢̙͕͉͓̠̘̥̬̫͎͎̂ͮ̂̃᷈̎́̿̈́̏͋᷃᷆ͯ͊͘͜͠_̴̢̪̠̣᷂̬͎̞̳̜̳͇̈̌̐́͒̈́͗ͩ͒͆̎ͪ̎͐̿͘͜͢_̸̴̷̡͇̺̦͔̟͑̐͌᷈ͧ᷁᷃̊́̄͐

Artwork